SĀKUMLAPA > Aktuāli > ESF projekts
ESF EU
ESF EU
Rīgas Tehniskā Universitātes Mašīnbūves tehnoloģijas institūtā
un Mehānikas institūtā tiek īstenots projekts
no 01 .09.2009.g. līdz 31.08.2012.g. ar ESF līdzfinansējumu
MEHĀNISKU ELEMENTU VIRSMAS UN TO IEKŠĒJĀS STRUKTŪRAS NANOTEHNOLOĢISKIE PĒTĪJUMI MAŠĪNBŪVĒ

N.r. 2009/0201/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/VIAA/112
RTU ID 1373
Projekta galvenais mērķis ir veikt pētījumus mašīnbūvē (ietverot nanotehnoloģiju, materiālzinātni un mehāniku), piesaistot jaunus cilvēkus zinātnei. Tas nozīmē, ka studentiem rodas iespēja ne tikai mācīties, bet arī strādāt par pētniekiem un pielietot iegūtās teorētiskās zināšanas praksē. Zinātniski pētnieciskajā tiks iesaistīti 5 jauni zinātnieki, 7 doktoranti, 6 maģistranti, pie kam vismaz trim jauniem darbiniekiem tiks saglabātas darba vietas pēc projekta pabeigšanas vismaz vienu gadu. Projekts tiks īstenots laika periodā no 2009. gada 1. decembra līdz 2012. gada 30. Novembrim. Projekta zinātniskais vadītājs ir profesors J. Rudzītis.
Projekta darba laikā ir paredzēts organizēt sadarbības pasākumus ar Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) institūtiem un LR Metroloģijas centru, kā arī pieaicināt komersantus.

Galvenie sagaidāmie rezultāti:

- lētāku nanopārklājumu, kas tiks izmantoti aparātu būvē un mašīnbūvē, ar jaunu īpašību atrašanu;
- jaunu nanopārklājumu uznešanas tehnoloģijas pilnveidošana uz veikto pētījumu un aprēķinu pamata;
- jaunu elastomēru, kompozīto un nanokompozī to materiālu izveidošana mašīnu elementos, kas tiks izmantoti mašīnbūvē.

Projekta rezultātiem ir plašas izmantošanas iespējas: nanopārklājumus izmanto nanoelektronikā, fotonikā, aparātu būvē un citur, piemēram, optisko pārklājumu, aizsargpārklājumu un dekoratīvo pārklājumu realizēšanai. Virkne Latvijas augsto tehnoloģiju uzņēmumu (SIA „GroGlass”, AS „Alfa RPAR”, AS „SIDRABE”, SIA „Difra” u.c.) var pilnveidot eksistējošas tehnoloģijas, izmantojot šā projekta jaunākās atziņas. Tas paaugstinās šo uzņēmumu konkurētspēju un sekmēs Latvijas tautsaimniecības attīstību. Vakuuma uzne4šanas tehnoloģijas pilnveidošana risinās enerģijas patēriņa samazināšanas uzdevumu, tieši ietekmējot vides aizsardzību.

Projekts nozīmīgs ne tikai Latvijas tautsaimniecībai, bet dos iespēju jaunajiem zinātniekiem piedalīties zinātniskajos pētījumos.

Jaunākie notikumi projektā 12.2009.-04.2010.
Jaunākie notikumi projektā 05.2010.-09.2010.
Jaunākie notikumi projektā 09.2010.-12.2010.
Jaunākie notikumi projektā 12.2010.-02.2011.
Jaunākie notikumi projektā 02.2011.-05.2011.
Jaunākie notikumi projektā 06.2011.-09.2011.
Jaunākie notikumi projektā 10.2011.-12.2011.
Jaunākie notikumi projektā 01.2012.-03.2012.
Jaunākie notikumi projektā 04.2012.-06.2012.
Jaunākie notikumi projektā 07.2012.-09.2012.
Jaunākie notikumi projektā 09.2012.-11.2012. Projekts noslēdzies.


Seminārs: "Jaunākās atziņas nanotehnoloģijās" 23.09.2010
Informāciju par ESF projektu noformēšanas un izpildes noteikumiem, jaunu cilvēku piesaisti projektu realizēšanā, kā arī jaunāko informāciju var iegūt:
http://www.viaa.gov.lv; http://esfondi.izm.gov.lv; http://www.esfondi.lv
© RTU TMF Mehānikas institūts, 2011